Проекти

Проект: "Обучение за заети лица"

ФИРМА „БМС ГРУП“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

На 08.08.2018 г. „БМС ГРУП“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-1.021-0148-С01 и стартира своя проект „Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в „БМС ГРУП“ ООД по схема BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 389 620,00 лв., от които:

331 177,00 лв. европейско и 58 443,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнението на проекта е 9 месеца.

Основната цел, която предстои да се реализира е „Да се предостави възможност на заетите лица в „БМС ГРУП“ ООД да повишат професионалната си квалификация и способности в областта на ресторантьорството“.
За постигането на общата цел са формулирани следните специфични цели:
1. Да се осигури възможност за формиране на нови знания и умения и придобиване на професионална квалификация на общо 180 заети лица в перспективна област за професионална реализация, каквато е ресторантьорството.
2. Да се осигури възможност за формиране на ключови компетентности за комуникация на чужд език на общо 176 лица заети БМС ГРУП“ ООД.

Основните дейности, които ще се реализира в рамките на проекта:

  • Придобиване на професионална квалификация на заетите в „БМС ГРУП“ ООД.
  • Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз www.eufunds.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *